دعاوی ملکی به آن دسته از دعاوی حقوقی و کیفری اطلاق می شود که منشا آن اموال غیر منقول باشد.

تقسیم بندی انواع دعاوی ملکی میتواند به روش ها و بر اساس پارامترهای مختلفی انجام گیرد. اما انواع دعاوی ملکی ، مانند تمام دعاوی دیگر در حوزه های مختلف ،به سه دسته کلی زیر تقسیم میشوند:

۱-دعاوی ملکی حقوقی

۲-دعاوی ملکی کیفری

۳-دعاوی ملکی ثبتی

در ادامه چند مورد از دعاوی ملکی که بهترین وکیل ملکی اصفهان به آنها پرداخته را توضیح می دهیم.اگر نیازمند مشاوره با وکیل ملکی هستید به شماره  ۰۹۹۳۲۲۶۹۶۱۲ در واتساپ پیام دهید.