قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲

قانون مجازات اسلامی   جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۱۵۲۴۳۳/۳۸۶۴۸ مورخ ۲۰/‏۰۹/‏۱۳۸۶‬ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون مجازات اسلامی مصوب جلسه مورخ ۰۱/‏۰۲/‏۱۳۹۲‬ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی…
ادامه مطلب